GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ HÀ NỘI